ohne Titel 2001

53x36cm, Gips, bemalt

ohne Titel 2001